ÖLMANÄS CYKELPLAN

- för ett hållbart och levande Ölmanäs

Idag finns ingen trafiksäker väg som förbinder Ölmanäs med centrala Åsa. Cykelplanens högsta prioritet är att ge alla Ölmanäsbor möjlighet att ta sig till och från centrala Åsa på säkra gång- och cykelvägar.

Mer information

ETAPP 2 

I etapp 2 knyts alla områden inom Ölmanäs ihop med varandra och stomnätet blir komplett med de tre stråken och den yttre ringen. När etapp 2 är genomförd har Ölmanäsborna access till den egna tätorten på trygga och säkra vägar, utan att behöva använda bilen. Åsas invånare får samtidigt tillgång till Ölmanäs natur- och fritidsområden med cykel eller till fots.

Mer information

För att cykeln ska vara ett attraktivt transportsätt är det viktigt att gång- och cykelvägnätet hänger samman både lokalt och regionalt, samt kopplar till olika målpunkter i samhället. Kattegattleden, som passerar genom Halland och Kungsbacka kommun, utsågs 2018 till Årets cykelled i Europa! Ölmanäs har mycket att bidra med för att förstärka upplevelserna längs Kattegattleden.

Mer information

BAKGRUND

Frågan om vägarna i och till Ölmanäs går långt tillbaka i tiden. Ölmanäs bedömdes som tätort redan 1995 med sina fem områden. Efter det har ökningen av boende och bilar bara ökat. Vägarna är däremot nästan desamma, nu som då. Kolla här:

2011

Ramböll gör på uppdrag av Kungsbacka kommun en utredning om vägarna inom Ölmanäs. Resultat: vägarna döms ut som trafiksäkra! Utredningen låg till grund för förslaget till kommunens investeringsbudget 2019–2021. Men 2021, tio år efter utredningen, finns fortfarande inga nya gång- och cykelvägar.

 

​2013–2016

I kommunens Gång- och cykelplan för 2013–2016 tas gång- och cykelvägar inom Ölmanäs upp som en viktig del i utbyggnaden av Åsa. Planen pekar på att både länkar till centrala Åsa liksom gång- och cykelbana längs Ölmanäs ringväg behövs.

 

2018–2021

Ölmanäs ringväg finns även med i Gång- och cykelplan 2018–202. I den nämns dock inget om säkra länkar in till centrala Åsa. Enligt budgetförslaget är utbyggnaden av en gång- och cykelbana längs Ölmanäs ringväg uppdelad i tre etapper; Äppelstigen–Näsbokrokvägen, Näsbokrokvägen–Jute Tvärväg och Jute Tvärväg–Varbergsvägen. Men inget beslut fattas om byggnation och planen är inte förankrad med Ölmanäsborna.

 

2019

Kungsbacka kommun centraliserar besluten om skolskjuts och drar i många fall in barnens rättigheter till skolskjuts. Det betyder att barnen är hänvisade att gå och cykla på de vägar som egna Förvaltningen för teknik har bedömt som inte trafiksäkra. Resultat: över hundra fall i förvaltningsrätten där majoriteten av fallen döms till familjernas favör.

Kungsbacka kommun beslutar om att sträckningen Jute Tvv-Varbergsväg och Äppelstigen-Näsbokrok (budget 32 MSEK). I ett optimistiskt scenario så kommer planeringen igång för det arbetet 2022. Denna plan täcker bara en väldigt liten del av Ölmanäs behov eftersom flertalet bor i Österbyn och Gårda Brygga. 

 

​2020–2029

Region Halland publicerar Regional cykelplan 2020–2029. I den finns inte Ölmanäs med som prioriterat objekt 2020–2029, utan som förslag till framtida objekt med en väldigt osäker skrivning.

I Ölmanäs ska alla ha möjlighet att välja ett hållbart sätt att resa. Den som vill ska kunna gå eller cykla säkert.

Hållbarhetsmål 10: MINSKAD OJÄMLIKHET

Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agendans 17 globala mål ska hjälpa världens länder uppnå fyra saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Ölmanäs cykelplan både utgår från och bidrar till Agenda 2030 och följande mål: 

3. God hälsa och välbefinnande (länk)

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (länk)

10. Minskad ojämlikhet (länk)

11. Hållbara städer och samhällen (länk)

13. Bekämpa klimatförändringarna (länk)

Ölmanäs cykelplan i media

Delta i våra aktiviteter! Tillsammans skapar vi nya möjligheter och vanor redan innan cykel- och gångvägar finns på plats.